ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ

Το εργαστήριο μπορεί να καλύψει θεωρητικά σεμινάρια στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, χωρητικότητας 12 ατόμων, με παροχή ρεύματος σε κάθε θέση.

Ο τεχνικός εξοπλισμός της αίθουσας περιλαμβάνει: beamer (βίντεο προβολέα & οθόνη προβολής), ηχητική εγκατάσταση (ασύρματα μικρόφωνα & ηχεία συνδεδεμένα με μείκτη πολυκάναλο).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η επιχείρηση μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διεύθυνση, προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές αλλά κυρίως των πελατών της) προσδοκά τη διασφάλιση της ποιότητας και της συνέπειας και για το λόγο αυτό έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες της, οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται με σύγχρονη τεχνογνωσία, συμμόρφωση ως προς την Ευρωπαϊκή & Εθνική Νομοθεσία, συμμόρφωση ως προς τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, με την απασχόληση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου, με βοηθητικές λειτουργίες και με παροχές των απαραίτητων πόρων (δηλαδή των ηθικών και υλικών μέσων), με συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Ποιότητας.

Όλα τα παραπάνω εγγυώνται τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την ποιότητα και την πορεία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, καθώς και τη δέσμευση της επιχείρησης για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.